Pravila in pogoji ISIC izkaznice

Splošna določila

Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta kandidat in družba Nomago d.o.o. Kandidat je učenec, dijak, študent, oseba mlajša od 26 let ali učitelj, ki je opravil nakup ISIC, IYTC ali ITIC izkaznice in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila. 

Nomago d.o.o. je uradni zastopnik združenja ISIC za Slovenijo in v okviru te pogodbe omogoča nakup ISIC (International Student Identity Card), IYTC (International Youth Travel Card) in ITIC (International Teacher Identity Card) izkaznic.

Kandidat lahko pridobi informacije o ISIC izkaznicah, ki jih posreduje Nomago d.o.o., osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletnih strani.

Namen

Namen ISIC (International Student Identity Card) izkaznice je njena uporaba kot mednarodnega identifikacijskega dokumenta, s katerim se njen uporabnik identificira kot dijak/študent. Z ISIC izkaznico študent/dijak pridobi pravico do koriščenja ugodnosti in popustov v vseh državah, kjer ima ISIC veljavo. Popuste in ugodnosti izkaznice urejajo predstavniki organizacije v posamezni državi. Vsi popusti in ugodnosti ISIC izkaznice so vidni na globalni ISIC strani (www.isic.org)

Namen IYTC (International Youth Travel Card) je njena uporaba kot mednarodnega identifikacijskega dokumenta, ki mladim brez statusa do 31. leta omogoča koriščenje nekaterih ISIC ugodnosti. Popusti in ugodnosti IYTC uporabnikov so odvisni od vsakega ISIC ponudnika posebej.

Namen ITIC (International Teacher Identity Card) izkaznice je njena uporaba kot mednarodnega identifikacijskega dokumenta, s katerim se njen uporabnik identificira kot učitelj/profesor. Popusti in ugodnosti ITIC uporabnikov so odvisni od vsakega ISIC ponudnika posebej.

1. Cena

Cene izkaznic, navedene na spletnih straneh in reklamnem gradivu, so informativne narave in izražene v evrski denarni enoti. Natančne cene kandidat dobi v poslovalnici, prek telefona, elektronske pošte ali na spletnih strani. Vse cene, ki jih kandidat dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, že vključujejo vse pristojbine, dodatke in davke.

2. Naročilo

Kandidat lahko zaprosi za ISIC izkaznico preko aplikacije, objavljene na spletni strani www.isic.si ali z osebnim obiskom ene izmed poslovalnic. V obeh primerih je potrebno predložiti potrebne dokumente, ki so podrobno navedeni v naslednjem razdelku in katerih točnost in pristnost jamči kandidat. Pogoj za aktiviranje ISIC izkaznice je registracija uporabnika na navedeni spletni strani, ki jo za uporabnika opravi izdajatelj.

3. Upravičenost in veljavnost

ISIC (International Student Identity Card) izkaznico lahko pridobijo učenci, dijaki in študentje, ki predložijo primerno dokazilo o šolanju (potrdilo o vpisu, študentska izkaznica ali indeks) in so dopolnili vsaj 12. leto starosti. Tuji učenci, dijaki ali študentje, ki opravljajo študijske obveznosti na ustanovah Republike Slovenije ali na tujih izobraževalnih institucijah, imajo prav tako pravico do izkaznice. Za pridobitev izkaznice je potrebno predložiti potrdilo o šolanju in eno fotografijo. Veljavnost izkaznice je od 1. septembra v študijskem letu izdaje do 31. decembra naslednje leto. Veljavnost je fiksna in ni vezana na dan izdaje, temveč na tekoče šolsko leto.

IYTC (International Youth Travel Card) izkaznico lahko pridobijo mladostniki, ki še niso dopolnili 26. leta starosti. Z dnevom dopolnitve 26. leta starosti upravičenost do te izkaznice in njenih ugodnosti zapade. Za pridobitev izkaznice je potrebno predložiti osebni dokument, ki izkazuje vašo starost in eno fotografijo. Izkaznica je veljavna leto dni od dneva izdaje.

ITIC (International Teacher Identity Card) izkaznica je namenjena učiteljem oziroma profesorjem. Za pridobitev je potrebno predložiti dokazilo o udeležbi v v vzgojno-izobraževalnem procesu vsaj 18 tednov v letu, ki ga izda izobraževalna institucija, in eno fotografijo. Izkaznica je veljavna od 1. septembra v študijskem letu izdaje do 31. decembra naslednje leto. Veljavnost je fiksna in ni vezana na dan izdaje temveč na tekoče šolsko leto.

4. Naročilo prek spleta

V kolikor kandidat zaprosi za izkaznico preko spletne aplikacije (objavljene na spletni strani www.isic.si), soglaša s splošnimi pogoji. Podatki zabeleženi v okviru te spletne aplikacije predstavljajo dokaz o ustreznosti oziroma neustreznosti kandidata za pridobitev izkaznice. Potrditev pridobitve izkaznice in odobritve plačila je izkazana s poslanim e-sporočilom na prejemnikov elektronski naslov. Nomago d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve prošnje za pridobitev izkaznice, v kolikor kandidat ne ustreza zahtevanim pogojem in/ali se izkažejo pomanjkljivosti pri plačilu.

5. Izjava

Z nakupom kandidat izjavlja, da so vsi predloženi dokumenti in informacije pristni in točni in da ustreza kriterijem za pridobitev izkaznice. Nomago d.o.o. si pridržuje pravico do zahteve dodatnih dokumentov, v kolikor se pojavi dvom o točnosti in pristnosti predloženih dokumentov. V primeru prevare (na primer ponarejeni dokumenti o študentskem statusu) si pridržujemo pravico preklicati izdano izkaznico in zaračunati kazen v znesku 200 EUR. Hkrati lahko predložitev netočnih dokumentov vodi do pregona pri za to pristojnih institucijah. Z naročilom izkaznice kandidat hkrati privoli k prejemanju mesečnih novic o ponudbi ISIC izkaznice na posredovani elektronski naslov.

6. Izdelava in dostava

Odgovornost za pravilnost podanih informacij je na strani kandidata. V kolikor se izkaže, da so se pri spletnem naročilu pojavile nepravilnosti pri osebnih podatkih (denimo napačno črkovano ime in priimek ali datum rojstva), odgovarja za nastalo škodo v celoti kandidat. Pri izdelavi izkaznice se neposredno prenese dane podatke iz spletne strani na izkaznico in Nomago d.o.o. za morebitne nepravilnosti ne odgovarja. V primeru tiskarskih napak, ki se odražajo v nepopolnosti izdane izkaznice, kandidat ni upravičen do nadomestne izkaznice. Izkaznico se lahko ponovno izda, pri tem pa se kandidatu obračuna 50 % popust.

Izkaznica se posreduje v izdelavo in odpošlje po prejetju vseh potrebnih osebnih podatkov, zahtevanih dokumentov in plačila.

Izkaznica se odpošlje na dani poštni naslov. Podane poštne informacije morajo biti točne in vsebovati ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj. V primeru vračila poslane izkaznice zaradi napačno navedenega poštnega naslova, se za ponovno pošiljko izkaznice zaračuna kandidatu stroške poštne pošiljke. Po vračilu pošiljke s strani pošte zaradi napačnega naslova se izkaznico hrani 3 mesece od dneva izdaje. Po preteku trimesečnega roka veljavnost kartica zapade.

Pri izkaznicah odposlanih na naslov izven meja Republike Slovenije stroške pošiljanja v celoti nosi kandidat, ki se obračunajo po tarifah Pošte Slovenije.

7. Plačilo

Plačilo je moč izvesti preko nakazila na transakcijski račun družbe Nomago d.o.o.,  s kreditno kartico ali z gotovino v eni izmed poslovalnic Nomago d.o.o.. V kolikor se plačilo izvede preko spletne aplikacije za naročilo izkaznice, se zagotavljajo vsi varnostni mehanizmi, ki varujejo bančne podatke plačnika.

8. Podpora in pomoč

V primeru dodatnih informacij in pomoči pri naročilu izkaznice se lahko kandidat obrne na kontaktne naslove objavljene na spletnih straneh www.stapotovanja.com in www.isic.si.

9. Intelektualna lastnina

Tekstovne, slikovne in druge vsebine, ki zadevajo izkaznice ISIC so last družbe Nomago d.o.o., ki si pridržuje vse pravice. Noben del vsebin se ne sme reproducirati ali kopirati v kakršni koli obliki, brez pisnega dovoljenja družbe Nomago d.o.o.

10. Zakonska določila

V primeru kršitve določil iz teh pogojev je pristojno sodišče Republike Slovenije.

11. Varovanje osebnih podatkov

Družba Nomago d.o.o. vse pridobljene podatke o kandidatih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da kandidat z naročilom pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi družbe Nomago d.o.o. ter njenih poslovnih partnerjev. V kolikor kandidat tega ne želi, lahko to izjavi ob nakupu. Nomago d.o.o izjavlja, da vse podatke, ki jih pridobi od naročnika izkaznice, potrebuje izključno za namene opravljanja dejavnosti in jih ne posreduje tretjim osebam (izključujoč poslovne partnerje). V kolikor kandidat tega ne želi, lahko to izjavi ob nakupu.

Naročnik izjavlja, da je seznanjen z namenom uporabe osebnih podatkov in Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki se nahaja v prostoru, kjer se opravlja dejavnost storitev družbe Nomago d.o.o.

Čas hrambe

Vaše podatke bomo hranili in uporabili v povezavi z namenom zaradi katerega ste izdelali ISIC/IYTC/ITIC kartico, torej za obveščanja o novostih in ugodnostih v zvezi s koriščenjem ISIC/IYTC/ITIC kartice. Od prejemanja novic oz. obvestil se lahko kadarkoli odjavite.

12. Odgovornost

Družba Nomago d.o.o. je odgovorna za izdajo ISIC in njej pripadajočih izkaznic.